SCY332 : Mitsero Papaphingos

lime kiln

Grid reference: 511850/3875750
Cadastral plan: XXXVIII/5, plot 377/1